Aflastning - Kløverhuset

Aflastningen er tilbud, hvor børnene kommer i forskellig turnus.

Beliggenhed

Kløverhuset er beliggende på Trekanten 34, 8500 Grenå

Formål

At være et supplement og sparring til familier der grundet manglende overskud i hverdagen, er vurderet til at støtte i form af periodevis aflastning, vil give det nødvendige overskud til få en hverdag til at hænge sammen

Aflastningen er tilbud, hvor børnene kommer i forskellig turnus og hvor personalet forsøger i størst mulig omfang forsøger at følge op på den struktur som forældrene har tilrettelagt for barnet.

Struktur i hverdagen

Vi tilrettelægger dagligdagen så den tilgodeser børns dannelse og udvikling i et sundt, inkluderende og favnende miljø. De forskelligartede fælles aktiviteter skaber mulighed for små og vigtige succeser. Målet er at støtte det enkelte barns personlige udvikling med henblik på bedst mulig trivsel. Gennem dagsplaner for det enkelte barn skabes en genkendelig, forudsigelig, overskuelig og dermed tryg hverdag for barnet.

Sammensætning af grupper

Grupper sammensættes så vidt muligt således, at børnene kan profitere af den samme overordnede struktur og pædagogik. På den måde opnår det enkelte barn mulighed for at udvikle nye kompetencer samt knytte relationer til de andre i gruppen.

Vi lægger vægt på at børnene lærer de sociale kompetencer der skal til for at fungere i et socialt fællesskab.Ydelsen danner tid og rum for kommunikation, sjov, glæde, gode oplevelser og fysiske aktiviteter.

Aktiv medspiller                                              

Vi lægger stor vægt på at involvere barnet i de beslutninger, der bliver truffet, og at barnet mødes med anerkendelse, tillid og åbenhed.

Målsætning er, at det enkelte barn opnår læring, vilje til selvhjulpenhed og kompetencer til at mestre eget liv, udfra et aldersperspektiv. 

At barnet ses som aktiv medspiller i eget liv og medinddrages i et så vidt omfang og så høj grad som overhovedet muligt, i forhold til beslutninger, der vedrører eget liv og interesser.

Kunsten er at hjælpe

Vi ønsker at hjælpe den unge til at overskue egne valg,- og muligheder og samtidig at italesætte konsekvenserne af de mulige valg. Dette bevirker, at den unge udvikler selvtillid og gåpåmod til at forfølge egne drømme, samt på sigt at kunne indgå som en ligeværdig borger og med lige muligheder for deltagelse i det danske samfund, også senere i livet som et voksent individ.