Døgnanbringelse på Børnecentret

På Børnecentret har vi én døgnafdeling til anbringelse af børn og unge - Kernehuset som er beliggende på Trekanten 34, 8500 Grenaa.

Formål

Vi bestræber os på at skabe et hjemligt miljø hvor grundstemningen er imødekommende og et inkluderende miljø. Personalet skaber et hyggeligt hverdagsliv, i tæt samarbejde med de anbragte børn og unge.

Vi arbejder med forpligtende fællesskaber men opfordrer og motiverer samtidig barnet og den uge til at tage kammerater med hjem, lave noget kreativt sammen, spille spil eller tage på en hyggetur til skov/strand eller lignende.

Det er vores mål at skabe rammen for et børne - og ungdomsliv som lægger sig indenfor, med hvad langt de fleste danskere forbinder med en sund, stimulerende og tryg opvækst. 

 

Rammen og udgangspunkt for hvordan vi udøver pædagogik: 

  • Vi møder barnet og den unge, hvor de befinder sig udviklingsmæssigt med forståelse, tryghed og stabilitet.
  • Vi udfordrer barnet og den unge med passende forstyrrelser og med ambitioner på den enkeltes udviklingsniveau og med blik for nærmeste udviklingszone. Med dette ønsker vi at fremme trivsel og personlig udvikling.
  • Vi sikrer, at barnet og den unge føler sig respekteret og værdsat på alle niveauer lige fra dets følelsesmæssige behov, til hygiejne, dannelse og deltagelse i samfundsmæssig sammenhæng.
  • De voksne repræsenterer troværdige relationer i en forudsigelig struktur, understøtter positiv udvikling og agerer konstruktivt på frustrationer og adfærd.
  • Vi arbejder med konfliktnedtrappende adfærd og konfliktløsning
  • Det vil sige, at strukturen er forudsigelig i forhold til tid sted og personer, så barnet/den unge ikke skal bruge energi på det uforudsigelige, men i stedet bruge energien på udvikling af egne kompetencer.
  • Vi lærer og støtter i almindelige dagligdags normer og sociale "færdselsregler”. Samtidig lægges der stor vægt på omsorg og respekt for den enkeltes individuelle alders- og udviklingsmæssige kognitive niveau

Du kan se mere omkring Børne- og Ungecentrets Pædagogiske Fundament under afsnittet

"Pædagogik" 

 

Aktiv medspiller                        

Vi lægger stor vægt på at involvere barnet og den unge  i de beslutninger, der bliver truffet, og at den enkelte mødes med anerkendelse, tillid og åbenhed.

Målsætning er, at det enkelte individ opnår læring, vilje til selvhjulpenhed og kompetencer til at mestre eget liv, udfra et alderssvarende og kognitivt perspektiv. 

Derfor ligger vi stor vægt på at se barnet og den unge ses som aktiv medspiller i eget liv og derfor medinddrages i et så vidt omfang og i så høj grad som overhovedet muligt, i forhold til beslutninger, der vedrører eget liv og interesser.

 

Kunsten er at hjælpe

Vi ønsker at hjælpe den barnet og unge til at overskue egne valg,- og muligheder og samtidig at italesætte konsekvenserne af de mulige valg, udfra et aldersvarende og kognitivt perspektiv.

Dette bevirker samtidig til, at de på sigt udvikler selvtillid og gåpåmod til at forfølge egne drømme, samt på sigt at kunne indgå som en ligeværdig borger og med lige muligheder for deltagelse i det danske samfund, også senere i livet som et voksent individ.

Målgruppens sammensætning

Vi mener, at målgruppesammensætningen er essentiel for en positiv udvikling, derfor tilstræber vi, at de børn og unge der indskrives på Børnecentret, især afdelingsspecifikt - ikke ligger for langt fra hinanden alders- kognitivt og problemstillingsmæssigt.

Det gør vi ud fra den tanke, at vi som tilbud ønsker en målgruppe der deler udfordringer/problematikker – da det giver mulighed for barn til barn, - og ung til ung læring.

Hvis børn og unge deler udfordringer, øger det samtidig forståelsen for egen situation, gruppedynamik, pædagogisk målrettethed, samt trivsel og udvikling for den enkelte.

Erfaringsmæssigt medvirker dette samtidig til et mindre konfliktniveau i børne,- og ungegruppen og derved bidrager til øget tryghed ved at være et anbragt barn eller ung.

Ved akutte indskrivninger eller pædagogiske observationer er dette ikke prioriteret i samme grad, men tilstræbes at genoprette hurtigst muligt.