Forældreinvolvering og forældresamarbejde

Forældre er vigtige medspillere i forhold til om det enkelte barn eller ung er i trivsel og positiv udvikling.

Vi ved, at børn og unge savner deres forældre og søskende, når de er nødt til at være anbragt og i en periode bo et andet sted end hjemme.

For det enkelte barn eller den enkelte unge er det vigtigt, at deres forældre er deltagende i deres liv.

Forældrene kan samtidig være med til at sikre kontinuitet i barnet eller den unges opvækst, samt understøtte barnets/den unges trivsel og udvikling.

Samarbejdet i praksis

BUCN prioriterer et tæt og aktivt samarbejde med forældrene. Vi støtter og guider gerne forældrene i at være positive rollemodeller og vi tager altid et udgangspunkt i de gode ting, der altid er til stede i relationen mellem barn/ung og forældre.

Vi bruger også gerne tid på at forklare hvad vores pædagogik og rammer er for at skabe et godt børne- og ungdomsliv , med fokus på trivsel og udvikling. 

Vi ser forældrene som betydningsfulde, og de tages med på råd indenfor rammerne af formålet med anbringelsen og hensynet til barnet.

Forældre er nøglen til den gode anbringelse! 

 Graden af forældreinvolvering

Denne aftales individuelt og med udgangspunkt i barnets bedste og i et samarbejde med anbringende kommune. Det er dog vigtigt for os, at alle forældre føler sig anerkendt og lyttet til. 

Samarbejdet med forældrene tager udgangspunkt i barnets eller den unges konkrete behov og livssituation. Samarbejdet tager desuden altid udgangspunkt i formålet med anbringelsen.

Vi understøtter og fastholder de beslutninger, som anbringende kommune har truffet i forhold til samværet og kontakten mellem det enkelte barn/ den enkelte unge og forældrene.

Udgangspunktet er, at forældrene kan inviteres til at deltage i forældremøder/forældresamtaler, samt ved lægebesøg, tandlægebesøg, tøjindkøb og lignende.

Forældrene tilbydes også efter aftale med sagsbehandler at komme og besøge barnet/den unge på BUCN, herunder tilbydes forældrene at komme til barnets/den unges fødselsdag, hvis det ikke er muligt for barnet/den unge at komme hjem.

Samarbejdet og samværet er dog altid være begrænset/rammesat af den anbringende kommune. 

 

Ugentlig samtale

Forældrene tilbydes som minimum en ugentlig opringning af personalet, så vi kan fortælle om barnets dagligdag på afdelingen, daginstitution, skole, fritid o.s.v.

Vi lægger i samtalerne med forældrene vægt på de gode oplevelser, men også på de udfordringer, som barnet har og er en del af.

Dette vil ofte være afpasset med at barnets/den unges kontaktperson er på arbejde.

”Er mine forældre glade, er jeg også glad. Det betyder meget for mine forældre, at pædagogerne ringer.”

Citat: anbragt barn

”Jeg kan godt lide, at mine forældre og pædagoger taler sammen. Jeg ved ikke altid om hvad, men det gør ikke noget. Jeg tror, de taler om, at jeg har det godt eller hvordan jeg kan få det godt.”

Citat: anbragt barn