Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Formål

Børne- og Ungecentret Norddjurs er et døgn-og aflastningstilbud.

Helhedsorienteret tilbud

BUCN ønsker at skabe og videreudvikle et fleksibelt og dynamisk tilbud for børn og unge med vægt på nærhedsprincippet, hvor vi møder den unge i eget miljø/nærmiljøet med udgangspunkt i barnet og den unge selv. Målet er at skabe helhed på alle områder; såvel skole, uddannelse, beskæftigelse, social omgangskreds, hjem og familie. Vi arbejder med at sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer, for på den måde at øge deres sundhed og trivsel.

Formål

BUCNs målsætning er at barnet og den unge mødes med anerkendelse, tillid og åbenhed. Vi arbejder for at den enkelte opnår læring, selvhjulpenhed og kompetencer til at mestre eget liv. Barnet og den unge ses som aktiv medspiller i eget liv og medindrages alderssvarende, i så høj grad som overhovedet muligt og hensigtsmæssigt, i forhold til beslutninger der vedrører eget liv og egen interesse. Kunsten er at hjælpe barnet og den unge til at overskue egne valgmuligheder og at italesætte konsekvenserne af de mulige valg. Medinddragelsen har til formål og bevirker, at der oparbejdes gåpåmod og kompetencer til at forfølge egne drømme og indgå som en ligeværdig borger, med lige muligheder for deltagelse i det danske samfund, også senere i livet som et voksent individ. En fair chance – lige muligheder – nu og i fremtiden.

Ambition

Skolen er midlet til at nå målet. Vores mål er, at barnet og den unge får den nødvendige omsorg og støtte til personlig udvikling, så de er deltagende og på sigt gennemfører folkeskolens afgangseksamen. Vi ønsker at lægge fundamentet for at døgnanbragte unge i højere grad bliver integreret i en ungdomsuddannelse eller lignede. Vi tillader os derfor at have ambitioner på barnets og den unges vegne. Denne indsats tager altid udgangspunkt i aldersmæssig udvikling, samt den enkeltes behov og forudsætninger. Vores ambition er at fremme barnets eller den unges muligheder som voksen og at uddannelse er grundlæggende for at forbedre trivsel og livskvalitet. 

Relationen som værktøj

Relationen til barnet og den unge er af afgørende betydning for effekten og muligheden for at påvirke og guide til at tage fornuftige valg og opdage muligheder i forhold til eget liv.

Gennem coaching, vejledning og rådgivning udvides den unges forståelse af disse handlemuligheder. Derfor inddrages den unge i meningsfulde ung-voksen relationer, ud fra en anerkendende og helhedsorienteret ressourcetilgang, der tager udgangspunkt i den kompetente unge, hvor der fokuseres på et positivt fremadrettet og løsningsorienteret perspektiv.

 

Find vej

Find vej til Børn - og Ungecentrets forskellige enheder: