Formål

Børne- og Ungecenter Norddjurs er et fleksibelt Børne og Ungehjem og støtteopholdstilbud for børn og unge i alderen 0-18 år, med mulighed for Ungestøtte til og med det 23. år.

Børne - og Ungecentrets målsætning er, at barnet og den unge mødes med anerkendelse, tillid og åbenhed.

Vi arbejder for, at den enkelte opnår læring, selvhjulpenhed og kompetencer til at mestre eget liv. Barnet og den unge ses som aktiv medspiller og inddrages i beslutninger, der vedrører eget liv i så høj grad, som det er muligt og hensigtsmæssigt i betragtning af barnets alder.

Kunsten er at hjælpe barnet og den unge til at overskue egne valgmuligheder og at italesætte konsekvenserne af de mulige valg. Medinddragelsen har til formål og medvirker, at barnet/den unge oparbejder gåpåmod og kompetencer til at forfølge egne drømme og deltage i samfundet som en aktiv medborger, både nu og i voksenlivet. 

En fair chance – lige muligheder – nu og i fremtiden.

Helhedsorienteret tilbud

Børne - og Ungecentret er et dynamisk tilbud for børn og unge med vægt på nærhedsprincippet, hvor vi møder barnet/den unge i eget nærmiljø og med udgangspunkt i barnet og den unge selv.

Vi arbejder med at skabe et trygt omsorgsmiljø, hvor barnet/den unge tilbydes nære og stabile relationer, og hvor barnet/ den unge kan udvikle sig med udgangspunkt i sine personlige ressourcer og drømme.

Vi møder børn og unge med omsorg, men også med krav og forventninger til, at de kan og vil tage medansvar for eget liv og udvikling.

Gennem et stærkt, tværgående samarbejde har vi fokus på at skabe helhed og sammenhæng mellem alle de kontekster, som barnet/den unge indgår i - herunder skole, uddannelse, beskæftigelse, fritidstilbud, social omgangskreds, hjem og familie.

Ambition

Vi betragter skolegang og uddannelse som en grundlæggende forudsætning for at forbedre barnets/ den unges trivsel og livskvalitet i et livslangt perspektiv. 

Derfor har vi fokus på at understøtte og motivere børnenes og de unges skolegang, og vi tillader os at have ambitioner på barnets og den unges vegne.

Vores mål er, at børnene/ de unge gennemfører folkeskolens afgangseksamen, og at vi får lagt fundamentet for, at døgnanbragte unge i højere grad bliver integreret på ungdomsuddannelser og arbejdsmarked. 

 

Relationen som værktøj

Relationen til barnet/den unge er af afgørende betydning for effekten og muligheden for at guide vedkommende til at træffe fornuftige valg og opdage muligheder i forhold til eget liv. 

På Børne- og Ungecentret inddrages barnet/den unge i meningsfulde barn/ung-voksen relationer, hvor der med udgangspunkt i det kompetente barn og ud fra en anerkendende og helhedsorienteret ressourcetilgang - anlægges et positivt og løsningsorienteret perspektiv på barnets/den unges livssituation.

Gennem coaching, vejledning og rådgivning udvides barnets/den unges forståelse af egne handlemuligheder.