Døgnanbringelser - Ungecentret

På Ungecentret har vi to afdelinger til anbringelse af unge, afdelingerne hedder PLus2 og Unghuset.

 • Plus2 er beliggende på Kløvervang 9, 8500 Grenå
 • Unghuset er Beliggende på Sdr. Alle 17b, 8500 Grenå

Formålet

Vores arbejde er at fremme de unges muligheder for at klare sig selv og forbedre deres livskvalitet. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte unges behov og forudsætninger.

Vi arbejder med at sikre den enkelte unge et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer. Derigennem søger vi at øge deres sundhed og trivsel.

Vores mål er derfor, at de unge der bor på Ungecentret får den nødvendige omsorg og støtte til personlig udvikling, så de på sigt opnår færdigheder i at mestre eget liv og bliver integreret i uddannelsessystemet.

Rammen og udgangspunkt for hvordan vi udøver pædagogik: 

 • Vi møder den unge, hvor de befinder sig udviklingsmæssigt med forståelse, tryghed og stabilitet.
 • Vi udfordrer den unge med passende forstyrrelser og med ambitioner på den enkeltes udviklingsniveau og med blik for nærmeste udviklingszone. Med dette ønsker vi at fremme trivsel og personlig udvikling.
 • Vi sikrer, at den unge føler sig respekteret og værdsat på alle niveauer lige fra dets følelsesmæssige behov, til hygiejne, dannelse og deltagelse i samfundsmæssig sammenhæng.
 • De voksne repræsenterer troværdige relationer i en forudsigelig struktur, understøtter positiv udvikling og agerer konstruktivt på frustrationer og adfærd.
 • Vi arbejder med konfliktnedtrappende adfærd og konfliktløsning
 • Det vil sige, at strukturen er forudsigelig i forhold til tid sted og personer, den unge ikke skal bruge energi på det uforudsigelige, men i stedet bruge energien på udvikling af egne kompetencer.
 • Vi lærer og støtter i almindelige dagligdags normer og sociale "færdselsregler”. Samtidig lægges der stor vægt på omsorg og respekt for den enkeltes individuelle alders- og udviklingsmæssige kognitive niveau

Du kan se mere omkring Børne - og Ungecentrets Pædagogiske Fundament under afsnittet

"Pædagogik" 

 

Botræning

For at gøre den unge klar til at flytte ud i egen lejlighed, har vi et særligt fokus og blik på at den unge tilegner sig færdigheder og kompetencer. 

Dette gør sig gældende indenfor madlavning, rengøring, tøjvask, økonomi, administration, digital post håndtering osv. - naturligvis under hensyn til et alderssvarende og kognitivt niveau og samtidig udfra princippet - den unges nærmeste udviklingszone.

Den unge modtager hjælp og støtte til Botræning efter behov og kompetence.

Som anbragt ung i Ungecentret har man en ugentlig madlavningsdag, hvor man i samarbejde med medarbejdere laver mad til resten af afdelingen.

 • Der forventes at ens eget værelse er ryddet op og rent, minimum en gang om ugen.
 • Ligesom at der er rengøring af fællesarealer en gang ugentligt.
 • Tøjvaskedag - en gang ugentligt eller efter aftale.  

Aktiv medspiller                        

Vi lægger stor vægt på at involvere  den unge i de beslutninger, der bliver truffet, og at den enkelte mødes med anerkendelse, tillid og åbenhed.

Målsætning er, at det enkelte individ opnår læring, vilje til selvhjulpenhed og kompetencer til at mestre eget liv, udfra et alderssvarende og kognitivt perspektiv. 

Derfor ligger vi stor vægt på at se  den unge ses som aktiv medspiller i eget liv og derfor medinddrages i et så vidt omfang og i så høj grad som overhovedet muligt, i forhold til beslutninger, der vedrører eget liv og interesser.

 

Kunsten er at hjælpe

Vi ønsker at hjælpe den unge til at overskue egne valg og muligheder og samtidig at italesætte konsekvenserne af de mulige valg, udfra et aldersvarende og kognitivt perspektiv. Dette bevirker samtidig til, at de på sigt udvikler selvtillid og gåpåmod til at forfølge egne drømme, samt på sigt at kunne indgå som en ligeværdig borger og med lige muligheder for deltagelse i det danske samfund, også senere i livet som et voksent individ.

Målgruppens sammensætning

Vi mener, at målgruppesammensætningen er essentiel for en positiv udvikling, derfor tilstræber vi, at de unge der indskrives på Ungecentret, især afdelingsspecifikt - ikke ligger for langt fra hinanden alders- kognitivt og problemstillingsmæssigt.

Det gør vi ud fra den tanke, at vi som tilbud ønsker en målgruppe der deler udfordringer/problematikker – da det giver mulighed for "ung til ung læring".

Hvis unge deler udfordringer, øger det samtidig forståelsen for egen situation, gruppedynamik, pædagogisk målrettethed, samt trivsel og udvikling for den enkelte.

Erfaringsmæssigt medvirker dette samtidig til et mindre konfliktniveau i ungegruppen og derved bidrager til øget tryghed ved at være et anbragt  ung.

Ved akutte indskrivninger eller pædagogiske observationer er dette ikke prioriteret i samme grad, men tilstræbes at genoprette hurtigst muligt.