Døgnanbringelser - Ungecentret

Døgnanbringelser - Ungecentret

Beliggenhed 

Unghuset er Beliggende på Sdr. Alle 17b, 8500 Grenå

Plus2 er beliggende på Kløvervang 9, 8500 Grenå

Formålet

Vores arbejde er at fremme de unges muligheder for at klare sig selv og forbedre deres livskvalitet. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte unges behov og forudsætninger.

Vi arbejder med at sikre den enkelte unge et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer. Derigennem søger vi at øge deres sundhed og trivsel.

Vores mål er derfor, at de unge der bor i Husene får den nødvendige omsorg og støtte til personlig udvikling, så de på sigt opnår færdigheder i at mestre eget liv og bliver integreret i uddannelsessystemet.

Botræning

For at gøre den unge klar til egen lejlighed, ligger vi i Husene vægt på at den unge tilegner    sig færdigheder inden madlavning, rengøring og tøjvask - naturligvis under hensyn til alder og den unges nærmeste udviklingszone.

Der forventes at eget værelse er opryddet og rent, minimum en gang om ugen, ligesom at der er rengøring af fællesarealer en gang ugentligt. Den unge modtager hjælp og støtte efter behov.                               

Aktiv medspiller                        

Vi lægger stor vægt på at involvere de unge i de beslutninger, der bliver truffet, og at de mødes med anerkendelse, tillid og åbenhed.

Husenes målsætning er, at den enkelte unge opnår læring, vilje til selvhjulpenhed og kompetencer til at mestre eget liv.

Den unge ses som aktiv medspiller i eget liv og medinddrages i et så vidt omfang og så høj grad som overhovedet muligt, i forhold til beslutninger, der vedrører eget liv og interesser.

Kunsten er at hjælpe

Vi ønsker at hjælpe den unge til at overskue egne valg,- og muligheder og samtidig at italesætte konsekvenserne af de mulige valg. Dette bevirker, at den unge udvikler selvtillid og gåpåmod til at forfølge egne drømme, samt på sigt at kunne indgå som en ligeværdig borger og med lige muligheder for deltagelse i det danske samfund, også senere i livet som et voksent individ.