Pædagogisk observation

Når et barn er på observation.

Et tidsbegrænset ophold af typisk 3 måneders varighed, hvor der observeres på barnets eller den den unges adfærd, ressourcer og udfordringer i et socialt og samfundsmæssigt perspektiv.

En pædagogisk observation har til formål at udrede årsager og sammenhænge til mistrivsel, således at Norddjurs kommune, modtager et kvalificeret bud på, hvilke tiltag der er nødvendige for at bringe barnet eller den unge tilbage i trivsel.

Dette foregår ud fra en defineret opgavebeskrivelse. Denne udarbejdes af Norddjurs kommunes sagsbehandler i samarbejde med forældre og institution. Hvis ikke opgavebeskrivelsen er givet på forhånd, aftales denne typisk på Indskrivningsmødet, hvor forældre eller andre pårørende deltager sammen med sagsbehandler og repræsentanter fra BUCN. Der vil typisk være en ledelsesrepræsentant eller en socialrådgiver tilstede, samt en eller to kontaktpædagoger, der vil være ansvarlig for udarbejdelsen af den pædagogiske observation.

En pædagogisk observation afsluttes typisk med et møde hvor forældre, sagsbehandler og repræsentanter fra BUCN gennemgår den udarbejdede rapport, således at eventuelle fortolkninger og misforståelser kommer frem. Vi har til hensigt at udlevere og fremsende rapporten, samt gennemgå den med den unge (børn er undtaget) og forældre, hvis de ønsker det, inden mødet, dette med henblik på at give den unge eller forældre muligheden for at have haft tid til at tænke over indholdet i rapporten, således at indholdet ikke er overraskende på det afsluttende møde. Den unge har ret til at kommentarer til indholdet, tilskrives rapporten. 

På det afsluttende møde aftales ligeledes næste skridt for at barnet eller den unge opnår eller vedligeholdes trivsel.