Støtteophold - Børnecentret

Støtteophold er tilbud, hvor børnene kommer i forskellig turnus.

Beliggenhed

Kløverhuset er beliggende på Trekanten 34, 8500 Grenå

Formål

At støtte og være et supplement og sparring til familier der grundet manglende overskud i hverdagen, er vurderet til støtte i form af periodevis aflastning, for at give det nødvendige overskud i hverdagen.

Aflastningen er tilbud, hvor børn og unge kommer i forskellig turnus, primært weekend og hvor personalet forsøger i størst mulig omfang at følge op på den struktur som forældrene har tilrettelagt i hjemmet, det være sig døgnrytme o.lign.

Aflastningen fordrer et meget tæt samarbejde og involvering fra forældre/plejeforældre. 

Aflastningen har lukket mandage og tirsdage. Medmindre der er tale om ferieaflastning eller andre særligt koordinerede opgaver.

Struktur i hverdagen

Gennem dagsplaner for det enkelte barn skabes en genkendelig, forudsigelig, overskuelig og dermed et trygt støtteophold for barnet eller den unge.

Vi tilrettelægger dagligdagen så den tilgodeser børn og unges dannelse og udvikling i et sundt, inkluderende og favnende miljø.

De forskelligartede fælles aktiviteter skaber mulighed for små og vigtige succeser, både for den enkelte, men også i fællesskabet. Målet er at støtte det enkelte barns personlige udvikling med henblik på bedst mulig trivsel.

Aktiv medspiller                                              

Vi lægger stor vægt på at involvere barnet i de beslutninger, der bliver truffet, og at barnet mødes med anerkendelse, tillid og åbenhed.

Målsætning er, at det enkelte barn opnår læring, vilje til selvhjulpenhed og kompetencer til at mestre eget liv, udfra et aldersvarende perspektiv, samt et kognitivt perspektiv. 

At barnet ses som aktiv medspiller i eget liv og medinddrages i et så vidt omfang og så høj grad som overhovedet muligt, i forhold til beslutninger, der vedrører eget liv og interesser.

Kunsten er at hjælpe

Vi ønsker at hjælpe barnet og  den unge til at overskue egne valg og muligheder og samtidig at italesætte konsekvenserne af de mulige valg.

Dette bevirker, at den unge udvikler selvtillid og gåpåmod til at forfølge egne drømme, samt på sigt at kunne indgå som en ligeværdig borger og med lige muligheder for deltagelse i det danske samfund, også senere i livet som et voksent individ.

Sammensætning af grupper

Børne - og ungegrupper i Støtteopholdene sammensættes så vidt muligt således, at barnet og den unge kan profitere aldersvarende og af den samme overordnede struktur og pædagogik.

På den måde opnår det enkelte barn mulighed for at udvikle nye kompetencer samt knytte relationer til de andre i gruppen.

Vi lægger vægt på at børnene lærer de sociale kompetencer der skal til for at fungere i et socialt fællesskab.Vi danner og skaber tid og rum for kommunikation, sjov, glæde, gode oplevelser og fysiske aktiviteter.