KløverBo

KløverBo med plads til 5 unge. Afdelingen er beliggende på Kløvervang 3, tæt på to af Børne- og Ungecentrets andre afdelinger

KløverBo består af  5 døgnpladser, i en særskilt og skærmet afdeling, ved Børne - og Ungecentret. Tilbuddet er godkendt til børn og unge i alderen 9-18 år, med mulighed for forlængelse i Ungestøtte til og med det 23 år. 

Afdelingen er godkendt til at modtage målgruppen karakteriseret ved følgende:

 • Omsorgssvigtede
 • Tilknytningsforstyrrede
 • Opmærksomhedsforstyrrede
 • Det kognitivt niveau er udenfor normalområdet
 • Karakteriseret ved anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Formål

Formålet er at etablere en særskilt afdeling, hvor rammerne og de pædagogiske indsatser kan justeres og målrettes, med afsæt i målgruppens kognitive profiler.

Når målgruppen er nøje afgrænset, betyder det, at vi kan arbejde specialpædagogisk og målrettet med den unges udfordringer samt videreudvikle deres kompetencer og ressourcer.

Det betyder også at de unge vil møde andre, som har udfordringer tilsvarende deres egne.

En afdeling for børn og unge der kognitivt befinder sig på grænsefladen imellem indenfor og  udenfor normalområdet, men som i øvrigt er sammenlignelige med den øvrige målgruppe beskrivelse for Børne - og Ungecentret.

Tilbuddet er målrettet unge med kognitive udfordringer, som profiterer af en tættere kontakt til medarbejdere end jævnaldrende. Det betyder at guidning og kompenserende støtte er en del af tilbuddet til denne gruppe børn og unge.

Det er hensigten at tilbuddet har unge indskrevne der har et fragmenteret billede af udvikling, det vil sige ikke har et alderssvarende funktionsniveau, på alle områder men en blanding af lav udviklingsalder (barn),  på andre områder aldersvarende (ung).

Rammerne og de pædagogiske indsatser justeres og målrettes, med afsæt i målgruppens kognitive profiler. Der vil i højere grad være fokus på strukturpædgogiske virkemidler, såsom forudsigelig, genkendelighed og low arousal. Ligesom udviklingsmål generelt vil være konkrete og forventning til egen udvikling, er tæt forbundet med den enkeltes kognitive profil.

Vores sigte er at målgruppen er nøje afgrænset, som betyder at vi kan arbejde specialpædagogisk og meget målrettet med børn og unges udfordringer samt videreudvikle på deres iboende ressourcer. Det betyder også, at børnene og de unge vil møde andre, som har udfordringer tilsvarende deres egne.

Den strukturpædgogiske tilgang der defineres ved at have sit fokus på, at skabe regelmæssighed, genkendelighed og struktur i den unges hverdagsliv.

Formålet er at gøre hverdagen overskuelig, forudsigelig og dermed rolig (low arousal). Udviklingsmiljøet der skabes, er præget af forudsigelighed og genkendelige rammer, samt relevante stimuli. Meningen er at skabe trivsel og indvendig ro, således at der kan frigøres ressourcer til udvikling.

En sund base for udvikling er trivsel, hvis det modsatte gør sig gældende, frigives der ikke energi til udvikling, men til selvopretholdelse og overlevelse.

Det kan være opgaver som at hjælpe med madlavningen, sætte i opvaskemaskinen og hjælpe med oprydning.

Det faglige afsæt for at arbejde med målgruppens vil tage udgangspunkt i Børne - og Ungecentrets pædagogiske fundament, hvor der er fokus på nærmeste udviklingszone og selvhjulpenhed. Børn og unge på KløverBo er deltagende i en selvstændighedsgørende og relationel båret kultur, der har til formål at sikre trivsel, udvikling og mestring ind i daglige gøremål (ADL).

ADL står for Almindelig Daglig Livsførelse, og selvom det måske lyder kompliceret, så er det slet ikke tilfældet.

Det handler om, at de unge får praktisk og brugbar undervisning og træning i, hvordan de klarer hverdagen på selvstændig vis.

ADL rummer træning inden for hverdagsaspekter så som:

 • Rengøring og vedligeholdelse af eget hjem
 • Privatøkonomi
 • Medborgerskab
 • Ungdomsmiljø og relationer
 • Fritidsliv
 • Sundhed
 • Personlig hygiejne
 • Madlavning

Børne - og Ungecentret vægter medinddragelse højt, også når man ikke direkte kan udtrykke eller sætte ord på ønsker: her er der en særlig opgave i at hjælpe, forstå og “oversætte”, grundet den unges nedsatte kognitive funktionsniveau.

Når den unge kognitivt ligger udenfor normalområdet, kan sprogliggørelse af tanker og følelser være svært, derfor vil være et skærpet fokus på at arbejde med at opfange og forstå det, barnet eller den unges kommunikation herunder hvad der gives udtryk for kropsligt eller giver udtrykkes på anden vis.

Der vil i den forbindelse, efter behov blive arbejdet målrettet med kommunikations- pædagogik og visuelle redskaber. 

Den unge er på vej i livet, og derfor skal de i så høj grad som muligt lære at tage eget ansvar ved at  inddrages i deres egen dagligdag og tage aktivt del i fællesskabet – derfor afholdes der jævnligt ”Ungemøder”.